Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OUTBOUND MEDIA B.V.

1. Definities
1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Outbound Media een Overeenkomst aangaat.
1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Outbound Media.
1.3. Outbound Media: de vennootschap die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst, zijnde Outbound Media of een andere (in)directe dochtervennootschap van Outbound Media dan wel door Outbound Media geëxploiteerde websites.
1.4. Diensten: de door Outbound Media aan Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Tevens is het leveren van diensten (onder andere het ter beschikking stellen van programmatuur om websites te vervaardigen, te wijzigen en te hosten)  ten behoeve van Websites eveneens onderdeel van Outbound Media. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor- en advertentie campagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Outbound Media en de Afnemer voor levering van Diensten.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Website: een door Outbound Media, aangeboden website, mobiele website, applicatie, white label versie van een (mobiele) website of applicatie of ander medium dat Outbound Media, bezit en exploiteert.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van Diensten door Outbound Media, op de uitvoering van gesloten Overeenkomsten en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Outbound Media en de Afnemer. Voor de volledigheid, deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Outbound Media handelt in opdracht van derden ten behoeve van Websites van Outbound Media.
2.2. Outbound Media heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Afnemer na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3. Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Outbound Media en de Afnemer worden afgeweken. Outbound Media wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Outbound Media van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, dan wel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door Outbound Media verstrekte schriftelijke offerte. Ook kan de overeenkomst tot stand komen door het via de betreffende website aanmelden voor afname van diensten waarbij met het akkoord gaan tevens de Algemene Voorwaarden voor kennisname en akkoord worden verklaard.
3.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Afnemer door Outbound Media.
3.3. Outbound Media kan op verzoek van de Afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van Outbound Media op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de Diensten.
3.5 Outbound Media kan op verzoek van de Afnemer een optie verstrekken op de levering van een Dienst. Outbound Media is echter te allen tijde gerechtigd om verleende opties te annuleren zonder opgave van redenen.

4. Vergoeding en betaling
4.1. De Afnemer zal voor de door Outbound Media geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald. De in de overeenkomst en op de factuur vermelde bedragen zijn te alle tijden netto bedragen tenzij anders overeengekomen.
4.2 Outbound Media behoudt zich het recht voor de tarieven voor de te leveren Diensten te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Afnemer gesloten Overeenkomst en op nog niet geleverde Diensten. Afnemer heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Overeenkomst ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.
4.3 Indien betaling door de Afnemer van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Afnemer de mogelijkheid om door Outbound Media onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
4.4 Indien betaling door de Afnemer van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 25 (vijfentwintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.
4.5. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.6 De Afnemer is niet gerechtigd om de aan Outbound Media verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Outbound Media aan de Afnemer verschuldigde bedragen.
4.7 Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Outbound Media leidend.
4.8. Outbound Media zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde vergoedingen. De Afnemer zal de facturen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Afnemer de facturen niet binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Outbound Media zal Afnemer echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Afnemer een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om als nog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
4.9. In geval van te late betaling heeft Outbound Media het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met één procent (1%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Outbound Media is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die Outbound Media moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150 (honderd vijftig Euro) bedragen.

5. Annulering door Afnemer nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen
5.1 Bij annulering door Afnemer van de door Outbound Media te leveren Diensten, voor zover vergoeding van de Diensten wordt berekend op basis van nacalculatie, is Afnemer de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die Outbound Media al verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Afnemer, indien Outbound Media bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) de annuleringsvergoeding die bedraagt tussen dertig en zes dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten 5% van het overeengekomen bedrag. Vanaf minder dan vijf dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
5.2 Bij annulering door Afnemer van de door Outbound Media te leveren Diensten, voor zover vergoeding van de Diensten al is voldaan door Afnemer, is Afnemer de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die Outbound Media al verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Afnemer, indien Outbound Media bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) een annuleringsvergoeding die bedraagt tussen dertig en zes dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten 5% van het overeengekomen bedrag. Vanaf minder dan vijf dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Het eventueel door Afnemer teveel betaalde zal door Outbound Media worden terugbetaald.

6. Verplichtingen Outbound Media 
6.1. Outbound Media zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Outbound Media verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
6.2. Outbound Media behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Afnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Outbound Media is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Afnemer die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
6.3. De Diensten worden door Outbound Media zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
6.4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. Outbound Media behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Outbound Media toe te rekenen) omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Outbound Media wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Afnemer bestaan uit het alsnog leveren door Outbound Media van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Afnemer, zulks in goed overleg tussen Afnemer en Outbound Media.

7. Verplichtingen en beperkingen Afnemer
7.1. De Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
7.2. De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door Outbound Media bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Outbound Media, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan Outbound Media meldt, zal Outbound Media zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.4. Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
(a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
(b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;
(c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
(d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
(e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door Outbound Media aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
(f) het aannemen van een valse identiteit;
(g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door Outbound Media aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.
7.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
7.6. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Afnemer geleverd materiaal erkend Afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van dat materiaal en/of de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst. Afnemer staat er voor in dat het materiaal voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Reclame Code en de Wet op de Kansspelen. Tevens staat Afnemer er voor in dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Afnemer toegevoegd door een derde, die de werking van de door Outbound Media aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden. De Afnemer vrijwaart Outbound Media voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op het geleverde materiaal en/of de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst.
7.7 Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Afnemer geleverd materiaal, staat Afnemer in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in de Overeenkomst aangewezen wijze.

8. Privacy en cookies
8.1. Outbound Media zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Outbound Media. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Outbound Media voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Afnemer.
8.2 Persoonsgegevens die als onderdeel van de Overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Outbound Media, tenzij Outbound Media en Afnemer afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.
8.3 Indien Afnemer enig pixel, cookie of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Outbound Media op een Website plaatst, zal Afnemer een nauwkeurige omschrijving aan Outbound Media ter beschikking stellen van hetgeen Afnemer toevoegt. De omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toevoegde technologie, de gegevens die worden verzameld, ingezien of gemeten, en de gebruikte technologie.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1.Outbound Media is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Outbound Media.
9.2 Outbound Media is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.
9.3. De aansprakelijkheid van Outbound Media gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Afnemer, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Outbound Media zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,- (vijfhonderdduizendeuro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
9.4. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Outbound Media jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan Outbound Media voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).
9.5. De Afnemer vrijwaart Outbound Media voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit:
(a) het gebruik van de Diensten door de Afnemer; en
(b) het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
9.6 Indien Afnemer namens een adverteerder of andere vertegenwoordigde optreedt, staat Afnemer jegens Outbound Media in voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door deze adverteerder of vertegenwoordigde.

10. Duur, beëindiging en ontbinding
10.1. De Overeenkomst tussen Outbound Media en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
10.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 10.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen tenminste één (1) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.
10.3. Outbound Media is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Afnemer niet kredietwaardig wordt geacht door Outbound Media.
10.4. Beide Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
(c) de andere Partij in surseance van betaling verkeerd;
(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;
(e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor Outbound Media onder meer wordt verstaan het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Overeenkomst is gesloten;
(f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
(g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

11. Overmacht
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Outbound Media of Afnemer geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
11.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.

12. Intellectuele Eigendom
12.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Outbound Media in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Outbound Media of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Afnemer verleent Outbound Media aan de Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
12.2 Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens Outbound Media geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij Outbound Media, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Afnemer aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Afnemer het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van Outbound Media schendt, zal Afnemer zonder meer aan Outbound Media een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Afnemer aan Outbound Media ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Afnemer de werkelijk door Outbound Media geleden schade vergoeden.
12.3 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Afnemer aan Outbound Media verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Outbound Media verleent de Afnemer aan Outbound Media gedurende de looptijd van de Overeenkomst een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart Outbound Media voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Outbound Media van de door de Afnemer aan Outbound Media verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

13. Geheimhouding
13.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van deze Overeenkomst. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Overeenkomst voort.
13.2 Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
13.3 Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.
13.4 Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:
(a) een partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;
(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en
(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

14. Diversen
14.1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
14.2. Outbound Media mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
14.3. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Outbound Media mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Outbound Media zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
14.4 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststelen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
14.5 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen Outbound Media en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van leverancier. (http:// www.outboundmedia.nl) en op alle door leverancier geëxploiteerde websites, en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door leverancier. De Algemene Voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34269577.